chat, chat siteleri
Chat, Chat Sitesi, Chat Siteleri Sohbet

karı koca sikiş hikayeleri ,karı koca sikiş hikayesi

 

Aradan yaklaş ı k 1 ay kadar zaman geç ti bu arada ben netten bu ş ekilde hikayeler buluyor ve gamzeyi yanı ma ç ağ ı rı yordum onada okutuyordum…sonraları ben yatakta fanteziler kurmaya baş ladı ğ ı mda kı zmaz olmuş tu aksine ben fantazi kurmaya baş ladı ğ ı mda daha istekli olmaya baş lamı ş tı , sonraları bu fantazilere evet evet evet diyerek karş ı lı k vermeye baş ladı … Bir sü re daha geç tikten sonra seviş mlerimizde ben tepkisini ö lç mek iç in hiç fantazi kurmaz oldum… Baktı m seviş me anı nda gamze ş imdi 3 ncü bir kiş i olsa demeye baş ladı artı k gamze kı vama gelmiş ti. Sonraları internette cem isimli bir beyle sohbet etmeye baş ladı m ve metinle uzun bir sohbet ten sonra camda gö rü ş meye karar verdik. Cem gerç ekten kibar hoş sohbet bir beydi. Gamzeye nası l diye sordum hoş biri olduğ unu sö yledi yaklaş ı k olarak msn gö rü ş memiz 1 ay sü rdü Bu gö rü ş melerimiz esnası nda gamzeyi rahatlaması ve cem e alı ş ması iç in yalnı z bı rakı yordum. Gamze gayet rahatlamı ş Cem ile msn de geç vakitlere kadar sohbet ediyordu, telefonda konuş uyordu ve bundanda bü yü k zevk aldı ğ ı belliydi. Gamzeyle sex esnası nda Cemden bahsediyor ve fantazi kuruyorduk ş imdi burda olsa gibilerinden iliş kinin ü st boyutları nda gaö zeye cem gelsinmi seni siksinmi dedim. Evet aş kı m ne olursun gelsin onu istiyorum gelsin beni siksin ne olursun diye inlemeye baş ladı . Tamam o zaman ara telefonla davet et dedim. Gamzede sağ ol aş kı m diyerek bü yü k bir ihtirasla seviş meye devam etti. Ve gecenin sabahı nda Cemi davet etmiş cemde hafta sonu geleceğ ini sö ylemiş akş am ben eve geldiğ imde bü yü k ve heyecanla ve titreyerek bunları bana sö yledi. Ben tamam dedim. Ve Cumartesi gü nü ö ğ le vakitleri saat 12 gibi cem bulunduğ umuz ile geldi ben giderek cemi karş ı ladı m cem benden uzun ve daha atletik bir yapı ya sahipti. Eve geldik gamze bizi kapı yı aç tı bize hoş geldiniz dedi ama ikiside ç ok ç ekinken davranı yordu. sonrası nda akş ama kadar evde sohbet ettik Cem kaç amak bakı ş larla gamzeyi sü zü yor gö zlerini gamzenin kalç aları ndan ayı rmı yor gö zleri ile gamzeyi yiyordu bende iyice heyecanlanmaya baş lamı ş tı m. Akş am yemek iç in dı ş arı ç ı ktı k bir restauranda gittik yemek yerken 1 kaç kadehte alkol aldı k sonra eve gelirken evde devam etmek iç inde iç ki aldı k. Artı k beklenen son yavaş yavaş gelmeye baş lamı ş tı . Gamzeninde ç ok heyecanlandı ğ ı konuş urken sesinin titremesinden belli oluyordu. Evde iç kilerimizi yudumluyorduk gamze hafif ç akı r keyif olmuş tu ama hiç birimizde tı k yoktu en sonunda ben mutfağ a geç tim arkamdan gamze geldi ne diyorsun aş kı m dedim oda yü zü kı zararak tamam yapalı m dedi. Bende kendisine Yatak odası na gtimesini ve hazı rlanması nı biraz sonra cemi yollayacağ ı mı sö ledim. Oda bü yü k bir istekle yatak odası na geç ti. Sonra ben Cem in yanı na geldim iç kilerimizi yudumlarken cem e gamzeyi nası l buduğ unu sordum cem yutkunarak ve sesi titreyerek ç ok gü zel biri olduğ unu sö ylemeye ç alı ş tı ç adı rı kurmuş tu zaten elinde sikini dü zeltmeye ç alı ş sada pantolununa sı ğ mı yordu. Bende gamze iç erde seni bekliyor dedim Sesi titreyerek sen gelmeyecekmisin dedi bende iç kimi bitirip gelicem dedim. Yatak odaı nı gö sterdim Gamze yatak odası nı mumlarla sü slemiş ü zerinde loş ı ş ı kta parlayan dantelli beyaz bir gecelik vardı . Cem iç eri girdi ve kapı yı kapattı . Yatak kapı nı n tam karş ı sı ndaydı bende eğ ilerek kapı kilidinin deliğ inden iç eriye bakı yordum cem hiç konuş madan gamzenin dudakları na yapı tı ö yle ş ehvetle ö pü ş meye balamı ş lardı ki birden sikimin pantolonumu yı rtacağ ı nı hissettim. bir sü re bu ş ekilde ö pü ş dü kten sonra Cem ü st tarafı nı ç ı karttı ve ö pü ş meye devam ettiler . bende iç eriye geç erek bardağ ı mda kalan son yudum iç kimi aldı ktan sonra yanları na gittim. Gamze yatakta dı rt ü stü yatı yor cem bü yü k bir ş evkle gamzenin amı nı yalı yordu gamze tamamen ç ı plak kalmı ş cemin ise sadece kilotu vardı ü zerinde bende soyunarak yanları na yattı m ve gamzenin dudkları ndan ö pmeye baş ladı m gamze bü yü k bir ş evkle ö pü ş ü yor ve zevkten inleyerek kı vranı yordu . Ben bir gö ğ sü nden diğ er gö ğ sü nden cem yalı yordu cemin eli gamzenin amı nda benim elim vü cudunda geziyor gamze ç ı lgı nlar gibi kı vranı yordu. Cemin artı k dayanacak gü cü kalmamı ş tı kilodunu ç ı karttı ğ ı anda gö zlerime inanamdı m Cemin yarrağ ı gerç ekten ç ok bü yü k ve iriydi benimki yanı nda ufacı k kalı yordu benim sikim 16 cm ve kalı n sayı lı rdı ama cemim siki rahat 20 cm veya daha bü yü ktü ve ç ok kalı ndı ve kafası daha bü yü ktü gö vdesine gö re … Gamzenin bacakları nı aç tı arası nda yerini aldı . Gamze Cemin sikini gö rü nce kalç ası nı kaç ı rmaya ç alı ş tı ama nafile sadece nolursun ç ok yavaş ol ç ok bü yü k diyebildi. Cenk sikini gamzenin amı na sü rmeye baş lamı ş tı kafası iice ı slanı nca hafiften yü klendi tam kafası girmiş ken gamze ahhh ç ekerek kendisini geriye ç ekti. BU esnada bir elimle elimi tutmuş sı kı yordu korkarak kafası nı kaldı rmı ş cemin iç ine sokmaya ç alı ş ması na bakı yordu… Cen bunun ü zerine yastı ğ ı gamzenin kalç ası nı n altı na koydu.. ve eğ ildi tekrar gamzenin amı nı yalamaya baş ladı bu arada bende gamzenin gö ğ ü slerini yalı yordum. Cenk gamzenin amı nı yalarken ş apurtu geliyordu gamze ii ce sulanmı ş ve kı vama gelmiş ti. Cem tekrar gamzenin bacakları nı n arası nda yerini aldı ve kafası nı gamzenin amı na dayadı hafifden yü klendi ve kafası girdiğ inde gamze ahhh diye bir ses ç ı kardı sonra cem yavaş yavaş sikini sokup ç ı karmaya baş ladı gamze iniltileri odayı ç ı nlatı yordu. Cem daha sikinin yarı sı nı sokmuş tu yavaş yavaş gidip geliyordu. Gamze elimi tutmuş kı racak gibi sı kı yordu. Ve ç ok gü zel ç ok gü zel diye inliyordu. Devamı nda cem birden sikinin tamamı nı gamzenin amı na soktu gamze ö yle bir inliyorduki ben ağ zı nı kapatmaya ç alı ş ı yordum komular duyması n diye ben de hayretle gamzenin amı nda o bü yü k sikin kaybolması nı isliyordum. sonra kilotumu ç ı kararak sikimi gamzenin ağ zı na verdim iş tahla emiyor kalç ası nı saga sola kı vı rı yordu. sonrası nda cem gamzenin iç inden ç ı karak yana ç ekildi ve seviş meye devam etmeye baş ladı bunun ü zerine gamzenin bacak arası na ben geç tim sikimi tamamen sulanmı ş olan gamzenin amı na dayayı p ileriye doğ ru yü klendiğ imde sikim zorlanmadan sanki boş lukta gider gibi gamzenin amı na girmiş ti cem gamzenin amı nı geniş letmiş ti ve ş imdide ben gamzeyi sikerken o gamzenin ağ zı na vermeye ç alı ş ı yordu ama gamze cem sikinin sadece kafası nı ağ zı na alabiliyordu. sonra ben gamzenin iç inden ç ı ktı m daha ne ben nede cem boş almamı ş tı k. Cem sı rt ü ztü yattı gamze cemin o bü yü k yarrağ ı nı tutmuş ü zerine oturmaya ç alı ş ı yordu ö nce kafası girdi sonra yarı sı ve cemin siki gamzenin iç inde kaybolmuş tu gamze ç ı ğ lı klar atarak cemin ü zerinde zı plı yordu. bu esnada bende gamzenin vü cudunu gö ğ ü slerini okş uyordum. sonra krem alarak sikime sü rdü m ve gamzenin arkası na geç tim amacı m gamzeyi tost yapmaktı . sonra kremi gamzenin gö t deliğ ine gü zelde sü rdü m ve kafası nı dayadı m. Cem in yarrağ ı o kadar kasmı ş tı ki gamzeyi o kadar uğ raş mama rağ men sikim gamzenin arkası na girmedi hepimiz terden sı rı k sı klam olmuş tuk. sonra gamze cemin ü zerinden kalkarak yatakta domaldı ve bana iş aret etti bende arkası na geç erek sikimi amı na dayadı m ve tek harekette sikimi gamzeye sokmaya baş ladı m cem de gamzenin ö nü ne geç miş saç ları ndan tutmuş delicesine gamzenin ağ zı na sokmaya ç alı ş ı yordu. Ben bu zevkin karş ı sı nda daha fazla dayanamadı m ve geleceğ imi hissetmeye baş layı nca hemen gamzenin iç inden ç ı ktı m. ben ç ı kı nca cem gamzenin arkası na geç erek benden boş alan ve ateş gibi yanan ama sikini sokuverdi gamze bü yü k sike alı ş mı ş tı … Bu sefer ben gamzaenin ö nü ne geç miş sikimi ağ zı na veriyordum ve gelmek ü zereydim ve artı k dayanamayacağ ı mı sö yleyerek sikimi gamzenin ağ zı ndan ç ı kararak Gamze ağ zı na boş alı nması nı hiç sevmez boş almaya baş ladı m. Ama cem delicesine gamzeyi sikiyordu boş almaya niyeti yok gibiydi. kalç aları nı n ş aklaması odayı inletiyordu. Gamzenin iniltileri odayı inletmeye devam ediyordu. Sonunda cem gamzenin iç inden ç ı ktı ve kalç aları na boş almaya baş ladı . Gamze bu sikiş in ü zerine yü zü koyun yatağ a yı ğ ı ldı bir yanı na ben bir yanı na da Cem uzandı k ben herkese bir sigara yaktı m. sigaramı zı iç erken cem hala gamzeyi okş uyordu. Ve cemin siki tekrar uyanmaya baş lamı ş tı gamze bunu gö rü nce cemin ve benim elimden tutarak ayağ a kaldı rdı ve duş alalı m sonra devam ederiz ü ç ü mü z beraber duş a girdik duş un altı nda gamzeyi gü zelce yı kadı k. sonra duş tan ç ı ktı k Cemin ve benim sikim fü ze gibi ileriyi gö steriyordu.Cem duş tan ç ı karken daha gamzeyi kucağ ı na alarak iç eriye gö tü rdü iç eri girerken daha duvara dayayarak arkası nda amı na sikin,i sokmaya baş ladı o kadar sert sikiyordu gamze ç ı ğ lı k atı yordu cem bu ç ı ğ lı klara engel olmak iç in bir eliyle gamzenin ağ zı nı kapatı yordu.sonra iç inden ç ı karak gamzeyi yatağ a yatı rdı ve tekrar seviş mye baş ladı k sabahı n ilk ı ş ı kları na kadar seviş tik gamze o gece sabaha kadar sayı yı z orgamza ulaş tı ü ç ü mü zde bü yü k zevk aldı k. Sonrası nda uyuya kalmı ş ı z sabah uyandı ğ ı mda ü ç ü mü zde ç ı rı lç ı plak yatakta yatı yorduk. Sonra ben kalkarak duş a girdim sesime cemle gamzede uyanmı ş tı . ve iç erden inilti sesleri gelmeye baş ladı cem bu kadar seksi bir kadı nı bı rakmak istemiyordu ben tekrar yanları na gitmedim belli bir sü re sonra yatak odası ndan ç ı karak duş alı p geldiler gamzenin yü zü nde mutluluk izleri vardı . sonrası nda cem tekrar memleketine dö ndü bu olayda bize gü zel bir sı r ve anı olarak kaldı .

40 Responses »

 1. seks hikayesi org esli hikayeler seks-hikayesi-org-esli-hikayeler porno izle SEKS HIKAYESI ORG ESLI HIKAYELER seyret pornosu seksSex Hikayeleri, Sex Hikaye, Porno Hikayeler, Sex Hikayesi, Hikaye, Hikayeler, Seks Hikayesi, Seks Hikaye, Erotik Hikayeler, Sikiş Hikayeleri hikayesi org esli

 2. Kari Koca sikis hikayeleri,sikis hikayeleri,seks hikayeleri,sekshikayesi.sikis hikayeleri.kari koc amciklar.kari koca seks hikayeleri,kari koca amcik hikayeleri.kari koca sikisleri

 3. kari KOCA SEKS;KARI KOCA MASTURBASYON GRUB SEKS,grup seks,grup kari kcoa seks hikayeleri,grub sikisler.Amcik Sikisleri,Kari Koca Sekshikayeleri,Karikoca sikisleri,sikisler hikayeler,amcik hikayeleri.

 4. Kari Koca Seks Hikayeleri,Grup Seks Hikayeli Sekshikayesi,Sex Hikayesi. http://www.Sekshikayesi.Org Birbirinden Güzel Lezbiyen liseli seks hikayeleri,liseli sikis hikayeleri,Amcik hikayeleri.seks hikaye,seks hikayeleri siteleri http://www.chatulkesi.com http://www.chatulkesi.com/chatulkesi/ari-koca-sikis-hikayeleri-kari-koca-sikis-hikayesi.html Birbirinden güzel seks hikayeleri,seks porno hikayeler evli cift sikis hikayeleri.

 5. sikiş hikayeleri,sikiş hikaye,sikiş seks hikayeleri,sikiş hikayesi,kari koca sikiş hikayeleri, evli cift sikiş hikayeleri http://www.chatulkesi.com sikiş hikayeleri

 6. Merhaba Bende Size Ayseyi Amciktan Siktigim Hikayemi Anlatcam Ayse 25 Yaslarinda Bizim Komsu Kizidir,Aysenin Anne Babasi Saglik tedevaileri icin yurd disina gidince evde Ayse yanliz basina birakmistilar Ayse erkek gibiydi. ama cok cilgindi.Birgun onla bisiler icmyeye gittik gece bizde kal annemler yok felam dedi.O Gece kirmizi bir ic camasiri takmisti südyenleri beyaz gömleginin icinde görunuordu sivri iri memeli gögügleri.bisielr ictik sonra onun yanina oturdum elimi bacaklarina göturdum meme uclarini oksadim emmdim yaladim oda benim yaragimi sikimi aldi agzina saksafon cekti göuslerinin arasina aldi.KIZLIGI BOZULMASIN DIYE ONU GÖT DELIGINDEN SIKTIM COK GUZEL BIR SEKS HIKAYE MIZ OLMUSTU EN GUZEL Sikis hikayesi bizimkiydi bence cok cilginca sikismistik offf off

 7. Sex Hikayeleri, Seks Hikayeleri , Sikiş Hikayeleri, Seks Hikayesi, Sex Hikayesi, Erotik Anılar, Tecavüz Hikayeleri, Porno Hikayeleri

 8. Kari Koca Seks Hikayesi,KARI KOCA AMCIK HIKAYELER SICAK SEKS HIKAYESI,cinsel seks hikayeleri,lezbiyen hikayeler,götten sikis hikayeleri http://www.chatulkesi.com

 9. Merhaba ben başak ve çok seksi bi kızım. 20 yaşındayım göğüslerim çok güzel ve taş gibi vücudum var.

  bir arkadaşım var liseden, adı baran. çok yakışıklı, tüm kızlar onun peşinde koşuyor e o da hoşlanıyor bundan. ben onun yakın arkadaşıyım. onunla sinemaya filan gideriz zaten anlatacağım olay sinemada yaşandı. yani bi kısmı.

  bi gün bir aşk filmine gittik. aşk dediğim, sikişme filan da var filmin içinde. arkadaşlarının ya işi var ya hasta, o yüzden gelemediler. biz ikimiz kaldık. ben filmde bir ara göz ucuyla ona baktım siki öyle bir kalkmış ki. öyle bir arzuladım ki o an onu… sonra elini okşamaya başladım. o da mavi gözleriyle bana baktı. gülümsedim. bu gece seni istiyorum dedim. o da olur dedi. film arasında ikimiz de dışarı çıktık. annemler evde deil hadi eve gidelim dedim. filmin bitmemesi önemsizdi. eve varınca onu yatak odasına götürdüm ve öyle bir dudaklarına yapıştım ki gören dudaklarını emeceğimi sanır. o da amımı okşamaya başladı. sonra dudaklarını bıraktım kot pantolonunu çıkardım. siki kocamandı ve harikaydı. hemen sakso çekmeye başladım. ikimiz de inliyorduk. sonra bir ara saçıımı çekti beni ayağa kaldırdı ve bluzumu yırtarak çıkarttı, zaten sütyen takmamıştım. göğüslerimi emmeye başlad. bende o sırada sikini okşuyordum. sonra onu hafifçe ittim ve bana sahip ol dedim. ytağa atladım ve bacaklarımı açtım. çok tahrik olduğum için kadınlık kokum tüm odayı kaplamıştı. geldi amımı yalamaya başladı. ben inim inim inliyordum. sonra sikini amıma dayadı. ucunu biraz içeri sokunca canım azıcık yandı. hadi hadi dedim o da bir hamlede sikini soktu. kızlık zarım yırtılmıştı ve kanıyordu ama az acı hissetmiştim. ben inim inim inlerken o da sikini sokup çıkarıyordu nasıl bir zevkti anlatamam. sonra sikini götüme dayadı. birden içeri sokunca aaah diye çığlık attım çünkü çok acımıştı. o da vahşi bir şekilde içime girip girip çıkmaya başladı. sekshikaye sonra 2 defa götüme 3-4 defa da amıma boşaldı. bunlar 4 ay önce olmuştu. şimdi hamileyim ve 2 ay önce üniversite sınavına girdik. annemler başka şehre taşınıyor ama benim üniversite burada. o yuzden kaldım. 5 ay sonra doğuracağım umarım. size iyi sikişmeler

 10. Merhaba hikayeciler başımıza gelen bu olayı sizinle paylaşmak istedim. ben (m)38 yaşında kendime göre Sekshikayesi yakışıklı sayılan biriyim. ve karım (s)ise 1.70 boyunda sahte sarışın ve vucut olarak afet bir hatundur iri gögüsleri müthiş kalçaları ölü diriltir. neyse hikayeme gelince biz karımla ara sıra gezmeye çıkardık. karım etek ve gömlek giyer içine iç çamaşırı giymezdi.gece geç vakit yoldakilere adres sorardık tabi karımın gömlegin yakası ve bacakları açık bir vaziyette arabaya yaklaşan karımı öyle yarı çıplak görünce tarif etmeyi uzatırdı karımda adresi anlamak için çaba gösterir gibi yapıp gögüslerini ve nerdeyse amını dahi görmesini sağlardı. yine bir yaz akşamıydı sahil kenarında arabaya giderken bir genç gördük yaşı 18 var yok karım gömleğinin önünü tamamen açtı kısacık bir eteği vardı onuda iyice sıyırdı bana yanaş dedi ve bende yanaştım karım pardon bi adres sorabilirmiyim dedi cocuk tabi abla deyip arabaya yanaşınca gözleri yerinden çıkacaktı nerdeyse karım arka koltuktaki çantasından adresi alır gibi uzanınca amı cocuğun gözünün önüne tablo gibi serdi garibim baksammı bakmasammı diye bocalarken karımda kıçını sağa sola oynatıp amının derinliklerini göstermek için oyalanıyordu cocuk bana baktı ben sesimi çıkarmayıncabirden karımın amına parmağını sokuverdi şaşırmıştım şimdiye kadar çok kişiye amını göğüslerini göstermiştik herkes bakmakla yetiniyordu onun o hareketi beni şaşırtmıştı karım hiç sesini çıkarmadan kala kaldı cocukta bunda istifade habire parmaklıyordu kapılar kilitli idi kapıyı açamıyacağını bildiğim için bende rahattım sonra kapıya yönelince ben arabayı sürüp uzaklaştım karım iyice azmıştı elimi amına attım sular seller akıyordu hadi kenara çek beni sikmeni istiyorum dedi ben eve gidelim dedim beni açık havada sikmeni istiyorum çok azdım eve kadar sabredemem diye baskı yapınca kabul edip ıssız ve karanlık bir köşeye arabayı çektim saat 03 civarıydı hemen inip zaten azmış olan karımı arabaya yaslayıp arkasına geçip amını yalamaya koyuldum suları bacaklarına akıyordu o inlerken arkamdan bıçaklı birel uzandı bana sus işareti yapıp kenara çektiler üç genç karımın arkasına geçip biri yalamaya devam ederken kiç bir şeyden kaberi olmayan karım hadi sik beni diye yalvarıyordu.sonra öbür genç elini karımın çıplak memelerine atınca karım birden irkildi ne oluyor derken içlerinden benim boğazıma bıçak dayayan genç sesini çıkarmazsan sana ve bu adama hiç birşey yapmadan bırakıcaz dedi karım çaresiz sesini çıkaramadı bende korkmamasını söyleyip sakın bağırma dedim karım yüzünü arabaya döndü iki genç karımı yalamaya devam etmeye başladılar biri amını biri memelerini derken karımda zevke gelmeye başladı hemen arkamızdaki çimlere yatırıp sarışın olan bacaklarını açıp karımın amına sikini sokuverdi ileri geri derken boşaldı ve kalktı sıra bende deyip ikincisi karımı domaltıp arkasına geçip pantolonunu indirdi inananılmaz kocaman siki vardı karımda bayılır büyük siklere porno filimleri hep zencilerden seçerdik Seks Hikayesi onları görüp böyle sikilmek istermisin diye sorduğumda o yarraklarla kim sikilmek istemez derdi helede tost sikişi görünce amınnın suları bacaklarından aşşağıya akardı.adının can olduğunu öğrendiğim kocaman sikli karımın amına öyle bir soktu karımdan bir ah sesi çıktıki kulaklarım çınladı.sonra can sokup çıkardıkça karımın kalçalarından çap çap sesler çıkmaya başladı oda işini bitirip boşalınca beni bıraktılar ve üçü birden karıma yumuldular artık karım çıldırmış gibiydi hiç durmadan sikin beni daha çok sikin beni diye yalvarıyordu kocaman sikli can karımı kaldırıp sikinin üstüne oturmaya şalışıyor karım çıldırmış vaziyette azına almaya çalışıyordu can karımın belinden tutup o kocaman sikinin üstüne oturtu sanki karıma balta sapı girmiş gibiydi bana bıçak çeken genç arkasına geçip o muhteşem götüne geçirdi karım çıldırdı. artık gençler karımı değil karım gençleri sikiyordu sanki iki saat yer değişerek siktiler karımı artık doymuştu karım. perişan vaziyette yatarken onlar giyinip teşekkür ederek biz her ayın son cumartesisini burda geçiriyoruz gelirseniz gene karını güzelce sikeriz deyip uzaklaştılar. karımı aynı şekilde bende siktim şimdi açık havada sikilmek nasıl dedim harika yine isterim dedi ve bizde kalktık. (tamamı gerçektir)safinaz_kurba@hotmail.com ilgilenen arkadaşlar karım büyük sever maillerinizi bekliyorum.

 11. 123people people hikayeler seks hikayesi,sikis hikayeleri,amcik hikayeler 123people sikiş hikayeleri,sikiş hikaye,sikiş hikayesi

 12. sikiş hikayeleri sitesi,sikiş hikayeleri evli ciftler,evli cift sikisleri,sekshikayesi, seks hikaye,seks hikayeleri,porno hikayeler,sikiş seks hikayeleri,sikiş sexhikayesi

 13. Merhaba Ben CEYDA Size Basimda Gecen bir sexhikaye mi anlatcam.

  Benim Yasim 32 Ama Dul Bir Bayanim Kocam yillar önce vefat ettik sonra seks iliskim hic olmadi.

  Birgun Alt Komsum Murat bey balkonda izgara yapiyordu.

  Bende Asagida seslendim kolay gelsin dedim.

  Murat bey bekar birisiydi.

  Benide yemeye davet etti. Bende p gun ustume incecik cekici sexsi bisiler giyindim

  Daha sonra Murat beye asagiya indim. beni Kapida karsiladi Hos geldin dedi.

  Murat bey o gun kendine ziyafet cekiyordu etler pizaalar ickiler biralar hazirlamisti.

  Artik bende gelmistim karsilikli yiyecek icecektik.

  IZGARALAR Oldu güzel bir sekilde yedik biralarimizida ictik.

  Gece ilerliyen saatlerde kapanede uyuya kalmisim.

  o ESNADA Murat geldi ustumu örtecekti kolu gögus uclarima degdi.hissettim.

  Sonra gülümsedik birden beni öpmeye basladi bende onu cok arzuluyordum yaragi cok sertlesmisti.

  Daha sonra cilginca bir ön sevismemis oldu.

  Ustumdekileri cikardi.Gögüs meme uclarimi oksadi yaladi sonra.

  Bende onun Pantolunun zincirini acti mcikardim.Sertlesmis YARAGINI Agzima aldim saksafon cektirdim. cok güzel bir sikis baslamisti.

  Beni Domaltarak hem göt deligimden hemde amimdan Sikti o gece cilginca.

  Bundan Sonra hep bulusur sikisiriz.

  Buda Benim size anlattigim en guzel sexhikaye serimin baslangici olmustu.

  Diger Sex Hikayeleri mide bu sitede yayinliycam tesekürler öptum sizi.

 14. Merhaba Arkadaslar Ben TARKAN Size isyerindeki Sex Partisinde Yasanilan Sex Gecemizi Seks Hikayesi Olarak Anlatcam.

  O Gece Bütün is yeri Arkadaslari Partiye Davet olup Partiye Gelmistiler.

  is yerinde Hoslandigim MERAL Denen bir Bayan vardi oda Gelecekti.

  oGece güzel bir sac sakal biyik trasi oldum.

  o GECE SEKS Partisi olcakti. Herkez Partnerli Gelcekti.

  Bende MERAL i tawlarim diye bende partiye gittim.

  Meral ile oturup biraz sohbet ettik.

  MERAL O GECE PARTININ EN GÜZELI EN SEKSI GIYINEN BAYANIYDI HERKEZIN GÖZUNDE.

  Üzerinde gece dekoltesiyle gögüsleri nerdeyse FIRLAYACAKTI.

  Biraz Oturup konustuk Sonra Dans etmeye kaldirdim kendisini.

  O INCE BELINE SARILDIM SIMSIKI ELIMI KALCALARINDAN TUTARAK YARAGIMA DOGRU CEKTIM. ADETA YARAGIM ONUN AMCIGIYLA TEMAS EDIYORDU . Meralda farketmisti ona yaragimi sürtugumu onunda hosuna gitmisti.

  Gecenin ilerliyen saatlerde Meral ile arabayla ciktik.ARABAYI Disconun arka bahcesine park ettim.

  Güzel meralin gögüslerini bir yaladim oda yaragimi agzina aldi saksafon cekiyordu.

  GÖGÜSLERI COK BUYUKTU.

  Sikim tas gibi olmustu onunnda vajinasi cok sulanmisti zevkten.

  arabanin icinde Arkali Önlü Onu Hem Amindan Hemde Göt Deliginden Siktim.

  Bügüne Kadar Yasadigim en cilgin Sex Partisiydi.

  Buda BANA GÜZEL BIR Sex hikayesi oldu Sex partisi cok güzeldi unutamiyorum.

 15. Merhaba ben tufan istanbulda yaşiyorum 26 yaşinda esmer jigolo olarak calişiyorum ve gecen hafta zengin bir bayan olarak benı eklmiş netten biz zengın 2 arkadaşiz bizimle grup yaparmısın dedi olur malıyetı soyledım okeyledıler sonra adres verdıler gıttım konuştuk yemek yedık sonra bırer bardak şarap derken öpüşmeye başladık ve soyundum onlarda soyundu ben bırının amını yalamaya başladım dıyerım benım 17cm lık yaragımı yaliyordu ve bırını domalttım ve gecırdım dıyerıde benım 17 alınca bırazcık bagırmaya başladı ve inlemeye başladı dıyerı altta daşaklarımı yalamaya başladı cıkardım onun azına verdım sonra tekrar altımdakının amına soktum içine başaldım ve dıyerını ustume aldım ve zıplamaya başladı ve goguslerı şişti ve deliler gıbı zıplamaya başladı içkı istedım bı bardak vıskı getırdı ve içtım ve ben sıze aitim dedım ve kendımı onların elıne bıraktım ve bırı lıpyator aldı elıne bırı benım yaragımı tuttu ve ustune oturdu pılamaya başladı dıyerıu arkdadan onun gotune soktu ve onunla gıt gel yapmaya başladı kadın cıldır ve bi hircınla boşaldı ve dıyerı cıktı ustume ve zıplaamaya başladı ben birden boşaldım ve kadın ındı busefer 69 pozizyonu aldık ve ben kadını yalamaya başladım o benım yaragımı yalamaya başladı derken kadın boşaldı ve duşa gıttı ve dıeyrı geldı opuşmeye başladık ve anal yapalım dedı bende olur dedım ve benımkı yalamaya başladı ve benımkı tekarardan şahlandı ve domalttım gırmeye başladım ve kadın cıldırdı gırmıyordu vazelın aldı surdu got delıgının içine ve cevresine ve benım yaragıma surdu ve kafasını sokmaya calişiyorum ve bırden yuklendım ıcıne gırdım kadın kufurler yagdırmaya başladı bende sınırırım oldum ve gıt gel gıt gel kadın delirdı bır bagrıyor bır bagrıyor dıyerı cıktı geldı ve kadın lıpyatoru aldı elıne aldı ve altımdakınınn amına soktu ve kadın dahacok bagırmaya başladı ve birden nasıl boşaldı anlamadım ve tıtremeyye başladı ve nerdeyse musluk suyugıbı boşaldı ve dıyer DUL SEX HIKAYELERI benımkını agzına aldı ve benı boşaltı sonra duşa gırdık ve 2side geldı sen harıkasın dedıler sonra dudaktam optum 2side gıttı yattılar bende duşumu aldım ve bende yattım yataga daha cok hikaye var yazıcam hepsını her yaşta bayanla her türlü sexse hazırım

 16. Keep posting stuff like this i really like it

 17. sikis hikayeleri,seks hikayeleri,amcik hikayeleri,lezbiyen hikayeleri,engüzel cinsel sekshikayesi,www.sekshikayesi.org sekshikayeleri

 18. SexHikayeleri Sitemiz Merhaba Ben 28 yasindayim karim 24 birde çocugumuz var. Seviserek evlendik ve oldukça aktif bir seks hayatimiz var. Karim dogumdan sonra almis oldugu bir kaç kiloya ragmen oldukça çekici bir kadin.

  Geçen sene evliligimizin 5. Senesini küba da kutlamaya karar verdik. Çocugumuzu anneannesine birakip 8 günlügüne havana ya uçtuk. Ilk iki gün otelin havuzunda ve tesislerinde vakit geçirdikten sonra sehri gezmeye karar verdik . 3Cü günün aksam serinliginde latin danslarinin yapildigi sehir merkezine gittik. Ben küba nin olaganüstü güzellerini koyu renk gözlüklerimin altinda incelemeye çalisirken kübali erkeklerinde ayni sekilde karimi izlediklerini farkettim. Bizdekinin aksine seks orada yemek içmek gibi dogal bir olay oldugundan karimin üzerinde yogunlasan bakislarini hiç saklamaya gerek duymuyorlardi. Burada olsa kavga ya girebilecegim tip bakislar belki ortamin degisik olmasi dolayisi ile beni asiri rahatsiz etmemeye , hatta zaman geçtikçe karima yönelen arzu dolu bakislar hosuma gitmeye baslamisti.

  Küba kizlarinin atletik bronz tenleri nin bende yarattigi arzunun aynisini karimin dolgun ve beyaz teninin üzerinde dolastigini görüyordum. Biraz dolastiktan sonra bir dans klubünun içine girdik, içeride salsa dan lambada ya kadar tür latin danslari yapiliyor topluluk çilginca bir eglence yasiyordu. Içkinin de etkisi ile bizde bu atmosferin içinde kari koca egleniyor danslarina ayak uydurmaya çalisiyorduk. Karim uzun seneler gördügü bale derslerinin de getirdigi tecrübe ve kivraklik ile dikkati çeken figurler ortaya koymaya baslamisti. Bir müddet dans ettikten sonra yoruldugumu söyleyip masamiza döndük karim oturdugu yerden dans ediyor tekrar dansa kalkmak istiyordu ancak hem yorgundum hemde oldukça fazla ve karisik içmistim. Oturdugumuz yerin az ötesinde oturan genç bir kübalinin karima yiyecek gibi baktigini farkettim. Müzigin ritmi ile oturdugu yerde dans eden karimin etekligi iyice açilmis ve altina sütyen giymedigi beyaz tshirt u terden sirilsiklam oldugundan diri gögüslerini ve gögüs uçlarini oldugu gibi gösteriyordu. Adamin bakislari karimin bacaklari ile gögüsleri arasinda dolasiyordu. Önce adamin kendisine baktigini söyleyip toparlanmasi için uyarmayi düsündümsede bu tuhaf durumdan hoslandigimi farkettim. 10 Senelik evlilik hayatimiz boyunca karimi bu kadar seksi görmemistim. Yaklasik on dakika geçmistiki adam kubalilarin inanilmaz rahatligi ile masamiza gelip karimi dansa kaldirmak istedigini karim önce gülümseyerek “no thanks ” dedi . Ancak adam halen israr ediyordu karim bana dogru dönerek birseyler söylesene dedi. Ben gayet rahat “dans etmek istiyordun iste sana dans edecek kavalye deyince öylemi diyerek kizarak ayaga kalkti. genç adam yüz hatlari itibari ile yakisikli sayilmazsada oldukça kasli atletik bir vucuda sahipti . Orkstra lambada çalmaya basladiginda adamin karimi iyice kavradigini ve vucudunu sürtmeye basladigini gördüm. Karim bana dogru bakti elimle çok güzel isareti yapip güldüm ilgisizligime kizarak oda kendini adamin kollarina birakti. Zaten seksi bir dans olan lambada adamin karimi iyice kavramasi ile seks gösterisine dönmüstü. Bacagini bacaklarinin arasina sokuyor sirtindan çekerek gögüslerini kendi çiplak bedenine sürttürüyordu (gömleginin tüm dügmeleri açik idi ). Korkunç tahrik olmus durumda idim. Uzun müddet dans ile sevisme arasi yaptiklari hareketler devam ettikten sonra karimin gözden kayboldugunu farkettim. Pist ve etrafi oldukça kalabalik oldugundan ayaga kalkarak aramaya basladim . Pistin oldukça uzaginda iyice karanlik bir kösede ayakta ve oturduklari yerde sevisen çiftleri farkettim. Biraz dikkatli baktigimda karimi bir duvara dayanmis kirmizi etekligi yukari kaldirilmis vaziyette kubali ile ayakta sevisirken gördüm. Önce müdahele etmeyi düsündümse de karimin baskasi ile sevismesini seyretmek arzusu galip geldi ve kolonun arkasina gizlenerek gözlemeye devam ettim. Zaten bu konularda çok rahat olan topluluk içki ve eglencenin de doruga çikmasindan dolayi ne sevisen çiftler ile ne de benim gibi seyredenlerle ilgilenmiyordu. Karim adamin boynuna kollarini dolamis ve birbirlerini yiyiyormus gibi tutku ile öpüsüyorlardi. Adamin elleri etegini kaldirarak baldirlarinda ve kalçalarinda dolasiyordu. Ortamin rahatligi ve içkiye olan dayaniksizligi karimda bariz görülüyor oda ellerini adamin gömleginin altina sokmus sirtini oksuyordu. Gözleri kapanmis kendinden geçmis gibiydi. Adam elini tsirt un altindan sokup gögüslerini sikistirmaya basladi. Karimin inlemeleri siklasmaya basladi. Adam elini etegin iyice altina kaydirdi karim bir müddet direndi sanirim adamin parmaklari karimin en hassas noktasina ulasmisti. Bir kaç kere boguk sesle no no dedigini duydum ancak adam umursamadi bile ve parmaklamaya devam etti. Adamin elini çekip kendini biraz uzak tutarak fermuarini indirdigini gördüm. Adamin yaptiginin farkinda olmayan karim ensesini ve boynunu öpüyordu. Fermuarin açilmasini takiben elini içeri sokan adam oldukça büyük kapkara organini çikartti. Dayandiklari yerin hemen yaninda nis seklinde açilmis bir pencere bulunuyordu. Karimi biraz kenara çekip nis in üzerine oturttu. Bacaklarini açti kulotunu bir tarafa toplayarak hayvani organini karimin tertemiz piril piril olan seftalisinin kabarmis dudaklari arasina dayadi. O zamana kadar öpüsüp birazda oynasacagini sanan karim telas ile kendini kurtarmaya çalisti. Kurtaramayinca bagirmaya tesebbüs etti ancak adam eli ile agzini kapatmis alt taraftanda ekmegi firina vermeye baslamisti. Bulundugum yerden karimin gözlerinin alabildigine açildigini ve gözlerinden yas geldigini gördüm. Adam elini agzindan çekti ve karimin dudaklarini koca agzinin içine alarak emmeye baslarken diger elide gögüslerini gögüs uçlarini ovusturmaya baslamisti.adam son hamleyi yapmak için ellerini karimin kalçasinin arkasina koyup kendine dogru çekince karimdan o güne kadar duymadigim bir çiglik çiktigini duydum. Adam dibi bulmustu anlasilan simdi hizli ve sert hareketlerle gidip gelmeye baslamisti. Her vurusta karimin gögüslerinin sarsildigini görüyordum. Bir müddet adami itmeye çalisti ancak beceremeyince kendini birakti. Yaklasik bir on dakika süren bu gidip gelmelerin pesinden adamin karimin içinden çikip koca organini eliyle tutarak duvara karsi bosaldigini gördüm. Karim arkasina bitik bir sekilde yaslanmis vaziyette durumunu kavramaya çalisirken ben ayrilip masamiza döndüm. 5 Dakika sonra geldiginde kendine biraz çeki düzen vermeye çalismissada bitkinligi ve bacak arasindaki acisi gözlerinden belli oluyordu. Sanki kaybolduklarini farketmemisim gibi ” dans seni yormusa benziyor ” dedim. Evet kendimi yorgun hissediyorum kalkalim istersen dedi. otele gittik banyoya gitti bornoz ile yataga yattiginda elimi bacak arasina soktum ates gibi yaniyordu. Çok yorgunum dedi duymamazliktan geldim. Bornozunu açtim bacaklarini iyice ayirip tertemiz piril piril olan seftalisinin kabarmis dudaklari içine girdim. Birkaç saat önce gördüklerimden kazik gibi dimdik olmustum. Suçluluk duygusu içinde oldugunu hissetmistim. Bu gece ne yapsam kabul etme durumunda idi. Evliligimizin basindan bu yana anal iliskide bulunmak istemis ancak hep red edilmistim. Bu gece bu arzumu yerine getirecektim. Bir muddet o altimda ben üstte gidip geldikten sonra yüzüstü çevirdim . Her sevismemizde arkadan vagina dan girdigimden yadirgamadi. Belinin altina yastik koyarak kalçasini yükselttim. Kaskati olan organimla ates gibi yanan tertemiz piril piril olan seftalisinin kabarmis dudaklari arasina girip çikmaya basladim. Gene islanmaya baslamisti ve içinde kayip gidiyordum ancak nedense adamin orasini genislettirken çikarttirdigi sesin aynisini küçük bakir deligine sokarak çikartmayi kafama koymustum. Yatagin yanindaki komodinin çekmecesine önceden koydugum kl jelly denilen kayganlastirici kremi sessizce aldim basi yataga gömülü oldugundan ne yaptigimi göremiyordu. Içinden çikardim bacaklarini hafif açarak yalamaya basladim bu arada küçük delige de dil atmaya baslamistim. Bir yandan yalarken diger yandan tüpün yarisini sikarak basindan baslayarak köküne kadar kaziklasmis organimi kremli yaga buladim. Bir tutam parmaklarimin ucuna alip parmaklarimi kalçasinin yarigi arasinda dolastirir gibi yapip yagli parmagimi aniden bakir deligine sokuverdim. Birden irkiliverdi ne yapiyorsun dedi güldüm sadece parmakladim dedim. Arkasinda posizyonumu aldim. Karar vermistim mutlaka sokacaktim bagirsada çagirsada eger çok fazla direnirse bugün kara adamin sokusunu gördügümü söyleyerek onu sasirtip yine sokacaktim. heyecanim artmisti. Ellerimi kalçasinin hemen üstüne belinin kenarina koydum. Izin vermis olsa idi daha yavas sokabilirdim , ancak simdi tek harekette isini bitirmem gerekiyordu. Yavasca yaklastim kipkirmizi kesilmis bas simdi deligin tam üzerinde idi. Belinden sikica kavramam ile beraber basini sokmam bir oldu : zencinin sokusunda çikardigi çigligin çok daha fazlasi çikti. Bir kolumu belinin altina sokup kavrayarak kaçmasini önlerken diger elimle zencinin yaptigi gibi agzini kapattim.bütün agirligimla üstüne abandim. Köküne kadar sokmustum . Çok dardi ancak verdigi zevk anlatilamaz idi. Sokarken organimda acimisti. Biraz dogrulup köküne kadar giren organima baktim: tassaklarim kalçalarina yapismis durumda idi altimda hala kivraniyordu. Aynen zencinin soktugu gibi gözlerinden yaslar geliyordu. Elin bir garip zencisi iki saat önce tanidigi bir kadini odun gibi organi ile bagirtarak yapip aglatirsa on senelik karima istedigimi yapmak hakkima sahip oldugumu düsünerek kivranip aglamalarina hiç aldirmadigim gibi sessiz çigliklari zevkimi doruga ulastiriyordu. Içinde yavas yavas gidip gelmeye basladim kaymaya baslamisti. Diger deliginin bekaretini bozmak da bana kismet olmustu. Odada bulunan büyük aynadan karimin yuvarlacik beyaz kalçasina girip çikisimi seyrederken hirsla pompalamaya devam ediyordum. Sonunda daracik kanalda sikisan organim patladi ve içine fiskirmaya basladim. Tipa gibi tikadigim halde deliginin kenarlarindan disari süzülmeye basladi. Patlamanin ertesinde bir müddet daha gidip geldim ve zorlukla çikartigimda delikten pofff sesi çikiverdi. Yanina uzandim hala agliyordu ayni günde acili iki sokus yasamisti. Sen hayvanin tekisin dedi. Elleriyle beni itmeye çalismasina ragmen sikica kavradim hem öpüyor hemde gözyaslarini yalarken beni senin güzelligin hayvanlastirdi diyordum. Gözlerimin içine bakti gülümsedi ve beni öptü.birsey söyleyeyimmi dedi evet dedim. Çok acidi ama benimde hosuma gitti dedi. O günden bu yana anal seks sevismemizin bir parçasi oldu.

 19. ben 25 yasında 19cm yarrağı olan 187 boyunda hafif esmer spor vüvutlu bir adamım tanışmaya ihtiyacım yok sex in dili olmadığına inanıyorum kendi evim var yalnız yaşıyorum evli yada bekar ne olursa olsun gizli kalması şartım var kabul edenler eklesin
  omerulker-34@hotmail.com

 20. benimle doyumsuz aşk yaşayacak olan biri varsa ben burdayım 0 543 688 08 38

 21. slm ateşli kızlar hanımlar ben sİkİcİ ertuğrul istanbuldan genc sikişde superim lütfen gaylar pasifler ve toplar aramasın sadece kızlar hanımlar ve lİselİlere bakİrelere turbanlilara dullara ozel fantazİlerm var yalamali emmelİ yirtmali malezya vs vs sabaha kadar full. reelde gercek hayatta tanışmak isteyen sevişmek isteyen ateşi tavan yapmış liseli kızlar ve bayanlar arasın. yada sms gonderim tanışalım..hersey gizlilik içerisinde olacaktır her yastan bayanları beklerim liseliler-turbanlılar genc kızlar – seksi yeni deneyenler- sikilmek isteyen bayanlar – sevişmek isteyen her yastan kızları ve bayanlar arasın istanbuldayım sanalcılar uzak dursun sadece ciddi gercek niyeti olanlar gercek hayatta isteyenler arasın sms atın tanısalım geyler ve pasisler kesinlikle aramasın bakmıyorum ben sikiciniz ertuğrul 5412791411.. erturul_can@windowslive.com

 22. çok azdımmm

 23. müzik eşliğinde ağır tempoda önce ilk 15dk sevişip daha sonra ağır ağır sürtünerek erkekliğimi içinde hissetmek isteyen bayan var mı?kamerada zevkin doruğuna çıkıp delirmek kudurmak zevk sularımı akıtmak istiyorum.o zaman ekleyin adresimi sertsex_31@hotmail.com (kamera yoksa boşuna eklemeyin) zevk var tatmin var tutku seks var gizlilik prensibimdir evli dul bekar bayanlar isteyeni kendi yatak odasında isteyeni cep telefonunda boşaltırım.ya da cep telefonunda güzel dakikalar yaşatırım 0544 463 19 41 ara sex nedir gör.yapışan rahatsız eden birisi asla değilim.çünkü zorla kimseyle sex yapılmaz.yaşım 28 üniversite mezunuyum.gizlilik çok önemli bana göre.asla pişman olmazsınız.kamera olmayan eklemesin adresimi

 24. müzik eşliğinde ağır tempoda önce ilk 15dk sevişip daha sonra ağır ağır sürtünerek erkekliğimi içinde hissetmek isteyen bayan var mı?kamerada zevkin doruğuna çıkıp delirmek kudurmak zevk sularımı akıtmak istiyorum.o zaman ekleyin adresimi sertsex_31@hotmail.com (kamera yoksa boşuna eklemeyin) zevk var tatmin var tutku seks var gizlilik prensibimdir evli dul bekar bayanlar isteyeni kendi yatak odasında isteyeni cep telefonunda boşaltırım.ya da cep telefonunda güzel dakikalar yaşatırım 0544 463 19 41 ara sex nedir gör.yapışan rahatsız eden birisi asla değilim.çünkü zorla kimseyle sex yapılmaz.yaşım 28 üniversite mezunuyum.gizlilik çok önemli bana göre.asla pişman olmazsınız.kamera olmayan eklemesin adresimi…

 25. ben elif baya ateşli bir bayanım arayın mutlu olalım.ama sadece sex amaçlı 0531 303 30 19

 26. türlü fantazilerini yaşamak istiyenler, güvenilir sırdaş mı arıyorsunuz? sevişmed sekste sınırsız olan, her yaştan bayanlar, evli bekar farketmez,yaş yada ilişki durumunuz ne olursa olsun,hatta evli çift olupta 3. arıyanlar. seks severler ekleyin beni tanış olalım. www_ferman_www@hotmail.com

 27. müzik eşliğinde ağır tempoda önce ilk 15dk sevişip daha sonra ağır ağır sürtünerek erkekliğimi içinde hissetmek isteyen bayan var mı?kamerada zevkin doruğuna çıkıp delirmek kudurmak zevk sularımı akıtmak istiyorum.o zaman ekleyin adresimi sertsex_31@hotmail.com (kamera yoksa boşuna eklemeyin) zevk var tatmin var tutku seks var gizlilik prensibimdir evli dul bekar bayanlar isteyeni kendi yatak odasında isteyeni cep telefonunda boşaltırım.ya da cep telefonunda güzel dakikalar yaşatırım 0544 463 19 41 ara sex nedir gör.yapışan rahatsız eden birisi asla değilim.çünkü zorla kimseyle sex yapılmaz.yaşım 28 üniversite mezunuyum.gizlilik çok önemli bana göre.asla pişman olmazsınız.kamera olmayan eklemesin adresimi…..

 28. müzik eşliğinde ağır tempoda önce ilk 15dk sevişip daha sonra ağır ağır sürtünerek erkekliğimi içinde hissetmek isteyen bayan var mı?kamerada zevkin doruğuna çıkıp delirmek kudurmak zevk sularımı akıtmak istiyorum.o zaman ekleyin adresimi sertsex_31@hotmail.com (kamera yoksa boşuna eklemeyin) zevk var tatmin var tutku seks var gizlilik prensibimdir evli dul bekar bayanlar isteyeni kendi yatak odasında isteyeni cep telefonunda boşaltırım.ya da cep telefonunda güzel dakikalar yaşatırım 0544 463 19 41 ara sex nedir gör.yapışan rahatsız eden birisi asla değilim.çünkü zorla kimseyle sex yapılmaz.yaşım 28 üniversite mezunuyum.gizlilik çok önemli bana göre.asla pişman olmazsınız.kamera olmayan eklemesin adresimi…..

 29. slm adanadan 33 yaşındayım kariyer sahibi biriyim her türlü fantaziye açık ve saygı duyan biriyim aşklar yaşanır ama sexs bir başka mottur düşüncesiyle adanadan evli ama mutsuz bayanlarla tanışmak istiyorum gizlilik çok önemli insan olsun yaşanacak yaşanılac ağı yerde kalmalı.grup düşünenler uzaga gitmesinler ben varım adana dışı aramasın lütfen 0532 415 26 29.beklerim.bekarlar aramasın .

 30. 0506 878 33 41 sadece gündüzleri arayın boşalalım.kocamı aldatmak istiyorum

 31. slm ben kocaeliden kadir pasif çiftlee aktif olarak sırdaşım 541 471 31 64

 32. slm olgun çiftlere sırdaşımm kocaeli bölgesi artı olgun bayanlarada sır ve sygı içerisinde jigoluk yaparımm sex sınırsız 541 471 31 64

 33. arayın dürüslük ben de 0536 553 20 38 yaş fark etmez 25 ila 65

 34. müzik eşliğinde ağır tempoda önce ilk 15dk sevişip daha sonra ağır ağır sürtünerek erkekliğimi içinde hissetmek isteyen bayan var mı?kamerada zevkin doruğuna çıkıp delirmek kudurmak zevk sularımı akıtmak istiyorum.o zaman ekleyin adresimi sertsex_31@hotmail.com (kamera yoksa boşuna eklemeyin) zevk var tatmin var tutku seks var gizlilik prensibimdir evli dul bekar bayanlar isteyeni kendi yatak odasında isteyeni cep telefonunda boşaltırım.ya da cep telefonunda güzel dakikalar yaşatırım 0544 463 19 41 ara sex nedir gör.yapışan rahatsız eden birisi asla değilim.çünkü zorla kimseyle sex yapılmaz.yaşım 28 üniversite mezunuyum.gizlilik çok önemli bana göre.asla pişman olmazsınız.kamera olmayan eklemesin adresimi…

 35. Arayısım olgun bır cıftle tanışmak

 36. Slm.ben ist ünv mez 45 yasında yanlız yadıysn iş adamıyım .Olgun bır cıftle tanışmak istıyorum

 37. mrhb Ben Berkay istanbulda yaşiyorum 30 yaşındayım evli çiftler veya yanlız yaşiyan bayanlarla tanışmak istiyorum💚💛💜0543 446 35 42

 38. mrhb Ben Berkay istanbulda yaşiyorum 30 yaşındayım evli çiftler veya yanlız yaşiyan bayanlarla tanışmak istiyorum💚💛💜0543 446 35 42

 39. WAAYY AMK

 40. way amk

Sizde Yorum Yapın